RODO

STOLMARK

Gwarantem najwyższej jakości oferowanych przez nas wyrobów jest specjalistyczny sprzęt, tworzący park maszynowy oraz doświadczona i kompetentna kadra pracowników.

1.Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest firma STOLMARK Marek Kęsy, Trąbki Małe Ul. Szmaragdowa 10, 83-034 Polska

2 . Dane osobowe będą przetwarzane w celu realizacji Pani/Pana zapytania ofertowego.

3. W celu wskazanym w pkt. 2 powyżej przetwarzane są następujące dane osobowe: imię, nazwisko, e-mail, telefon, miejsce zamieszkania, miejsce dostawy i montażu.

4. Dane będą przechowywane przez Administratora do czasu zakończenia rozliczenia realizacji usługi oraz przez czas wymagany przez prawo w tym zakresie, w jakim jest to niezbędne do realizacja dyspozycji zawartych w tych przepisach lub do czasu  Skorzystania przez Panią/Pana z przysługujących praw określonych przepisami RODO.

5. Dane są chronione środkami technicznymi i organizacyjnymi, aby zagwarantować odpowiedni poziom ochrony, zgodnie z obowiązującymi przepisami.

6. Administrator nie pozyskuje Danych od podmiotów trzecich lub ze źródeł powszechnie dostępnych i przetwarza wyłącznie Dane podane przez Panią/Pana w celu realizacji celu opisanego w pkt 2. Powyżej (zgodnie z art. 13 RODO).

7. Dane mogą być udostępniane:

  1. Podmiotom oraz osobą, które świadczą na rzecz Administratora usługi w zakresie przetwarzania danych do realizacji zamówienia, prawnych, informatycznych, fotograficznych i filmowych lub administracyjnych w takim zakresie w jakim jest to niezbędne do zrealizowania zamówienia, w tym promocji.
  2. instytucjom rządowym oraz skarbowym w przypadku kontroli

8. Podstawą przetwarzania Danych jest art. 6 ust. 1 lit. b) oraz lit. f) Ogólnego Rozporządzenia o Ochronie Danych Osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (RODO), zaś w zakresie informacji przekazywanych Komisji Europejskiej w ramach programów zarządzanych przez Komisję Europejską i jej agendy ? art.  5 ust.1 lit. c) Rozporządzenia 2018/1725.

9. Przysługuje Pani/Panu prawo do:

  • uzyskania informacji na temat przetwarzania Danych, w tym o kategoriach przetwarzanych danych i ewentualnych odbiorcach Danych,
  • żądania skorygowania nieprawidłowych Danych lub uzupełnienia niekompletnych Danych,
  • żądania usunięcia lub ograniczenia przetwarzania Danych ? na zasadach opisanych w RODO,
  • złożenia sprzeciwu wobec przetwarzania – na zasadach opisanych w RODO,
  • przenoszenia Danych ? poprzez otrzymanie Danych od Administratora, a w formacie umożliwiającym ich przekazanie wybranemu podmiotowi trzeciemu,
  • złożenia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych,
    ul. Stawki 2, 00 – 193 Warszawa ? w przypadku stwierdzenia, że Dane są przetwarzane sprzecznie z prawem.

10. Ma Pani/Pan prawo zgłoszenia sprzeciwu wobec przetwarzania wszelkich lub niektórych Danych w dowolnym momencie. Sprzeciw nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano przed jego dokonaniem. Sprzeciw można zgłosić poprzez wysłanie oświadczenia na adres STOLMARK Marek Kęsy, mającą siedzibę pod adresem: Trąbki Małe, Ul. Szmaragdowa 10, 83-034 – Polska lub na adres e-mail rodo@stolmark.pl

11. Wszelkie wnioski, pytania i żądania związane z przetwarzaniem Danych powinny być kierowane na adres e-mail: rodo@stolmark.pl